Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên | Ưu đãi 10%

Tham khảo bảng báo giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên | Ưu đãi 10%

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên | Ưu đãi 10%

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong sử dụng vật liệu chống thấm Kova

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu Kova

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Kova 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Kova 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Kova 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Kova 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Kova 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Kova 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Kova 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong sử dụng vật liệu chống thấm Sika

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu Sika

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Sika 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Sika 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Sika 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Sika 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Sika 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Sika 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Sika 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu Quicseal

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong sử dụng vật liệu màng chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu màng chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu màng chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu màng chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu màng chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu màng chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu màng chống thấm 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu màng chống thấm 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu màng chống thấm 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong sử dụng vật liệu tôn chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu tôn chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu tôn chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu tôn chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu tôn chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu tôn chống thấm 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu tôn chống thấm 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu tôn chống thấm 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu tôn chống thấm 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong sử dụng vật liệu keo chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu keo chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu keo chống thấm 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu keo chống thấm 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu keo chống thấm 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu keo chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu keo chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu keo chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu keo chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong sử dụng vật liệu xi măng chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu xi măng chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 20. 000 vnđ/m² – 70. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²

Lưu ý: Bảng báo giá chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ☎️ 0908.648.509 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.

Liên hệ Trường Phong tư vấn báo giá chống thấm trần nhà tại Tân Uyên

  • ☎️ Hotline: 0908.648.509
  • 💒 Địa chỉ: Chi nhánh tại Tân Uyên
  • 🌍Website: suanhatruongphong.com
  • 💌 Mail: suanhatruongphong@gmail.com

Các dịch vụ liên quan chống thấm trần nhà tại Tân Uyên của Trường Phong

5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội | Ưu đãi 10% Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội | Ưu đãi 10%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong1.1 Bảng...
Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Nghệ An | Ưu đãi 10% Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Nghệ An | Ưu đãi 10%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Nghệ An của Trường Phong1.1 Bảng...
Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Thành Phố Vinh giá rẻ Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Thành Phố Vinh giá rẻ
Contents1 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Thành Phố Vinh của Trường Phong1.1...
Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Tĩnh | Ưu đãi 10% Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Tĩnh | Ưu đãi 10%
Contents1 Tham khảo bảng báo giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Tĩnh của Trường Phong1.1 Bảng...

CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG PHONG

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi

Hãy đến với Công Ty Xây Dựng Trường Phong, chúng tôi có đội ngũ nhân lực giỏi tay nghề cao trong linh vực Sơn sửa nhà, Chống Thấm dột, Điện nước, Thông Tắc, Trần thạch cao... tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu,… giá cả hợp lý, cam kết chất lượng uy tín

Công Ty Xây Dựng Trường Phong
Công Ty Xây Dựng Trường Phong

chuyên nhận: xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở, các công trình xây dựng lớn nhỏ khác nhau. Thi công sơn nhà, trang trí nội ngoại thất, chống thấm dột, làm trần vách thạch cao,... giá tốt

1
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí

Hỗ trợ tư vấn, báo giá miễn phí, tiếp nhận yêu cầu mọi lúc mọi nơi. Gọi ngay: 0908.648.509 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng

2
Chất Lượng Dịch Vụ
Chất Lượng Dịch Vụ

Chất lượng của dịch vụ luôn được Trường Phong đặt lên trên hết. Thực hiện mọi thứ đảm bảo chất lượng tốt nhất cho quý khách. Giá trị khách nhận được là tuyệt đố

3
Chế Độ Bảo Hành
Chế Độ Bảo Hành

Dịch vụ nào chúng tôi cung cấp cũng đều được bảo hành hợp lý. Mỗi dịch vụ đều được bảo hành lâu dài từ 3 - 5 năm, hỗ trợ khách hàng tốt mỗi khi khách cần.h cần

4