Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội | Ưu đãi 10%

Tham khảo bảng báo giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội | Ưu đãi 10%

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội | Ưu đãi 10%

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong sử dụng vật liệu chống thấm Kova

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu Kova

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Kova 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Kova 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Kova 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Kova 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Kova 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Kova 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Kova 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong sử dụng vật liệu chống thấm Sika

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu Sika

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Sika 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Sika 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Sika 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Sika 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Sika 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Sika 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Sika 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu Quicseal

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong sử dụng vật liệu màng chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu màng chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu màng chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu màng chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu màng chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu màng chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu màng chống thấm 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu màng chống thấm 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu màng chống thấm 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong sử dụng vật liệu tôn chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu tôn chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu tôn chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu tôn chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu tôn chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu tôn chống thấm 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu tôn chống thấm 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu tôn chống thấm 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu tôn chống thấm 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong sử dụng vật liệu keo chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu keo chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu keo chống thấm 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu keo chống thấm 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu keo chống thấm 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu keo chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu keo chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu keo chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu keo chống thấm 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m²

Bảng giá dịch vụ chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong sử dụng vật liệu xi măng chống thấm

Đơn giá các hạng mục chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu xi măng chống thấm

Đơn giá (vnđ/m²)
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 20. 000 vnđ/m² – 70. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m²
✅ Đơn giá chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu xi măng chống thấm 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m²

Lưu ý: Bảng báo giá chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ☎️ 0908.648.509 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.

Liên hệ Trường Phong tư vấn báo giá chống thấm trần nhà tại Hà Nội

  • ☎️ Hotline: 0908.648.509
  • Địa chỉ: Chi nhánh tại Hà Nội
  • ?Website: suanhatruongphong.com
  • ? Mail: suanhatruongphong@gmail.com

Các dịch vụ liên quan chống thấm trần nhà tại Hà Nội của Trường Phong

5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Công ty chống thấm uy tín Công ty chống thấm uy tín tại TPHCM Tư vấn báo giá miễn phí
Công ty chống thấm Trường Phong mang đến các dịch vụ chống thấm nhà ở, chống thấm tường, sàn nhà, trần, mái tôn, sân thượng, nhà vệ sinh...
Dịch vụ chống thấm - Vật liệu chống thấm tốt Báo giá dịch vụ chống thấm dột tại TPHCM Cam kết giá rẻ nhất
Dịch vụ thi công chống thấm chuyên nghiệp. Trường Phong đơn vị chuyên thi công chống thấm dột hiệu quả, chất lượng, uy tín tại TPHCM.
Chống thấm chân tường hiệu quả cao và triệt để Tư vấn chống thấm chân tường hiệu quả cao và triệt để 100%
Hướng dẫn quy trình chống thấm chân tường đạt hiệu quả cao, đúng kỹ thuật. Trường Phong chuyên nhận thi công chống thấm cho chân tường.
Chống thấm nhà vệ sinh giá rẻ Báo giá chống thấm nhà vệ sinh củ, Nhà Tắm, Toilet, Wc giá rẻ
Trường Phong chuyên tư vấn báo giá thi công xử lý chống thấm nhà vệ sinh củ và mới tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai giá rẻ nhất.

CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG PHONG

Tại sao quý khách nên chọn chúng tôi

Hãy đến với Công Ty Xây Dựng Trường Phong, chúng tôi có đội ngũ nhân lực giỏi tay nghề cao trong linh vực Sơn sửa nhà, Chống Thấm dột, Điện nước, Thông Tắc, Trần thạch cao... tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu,… giá cả hợp lý, cam kết chất lượng uy tín

Công Ty Xây Dựng Trường Phong
Công Ty Xây Dựng Trường Phong

chuyên nhận: xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ở, các công trình xây dựng lớn nhỏ khác nhau. Thi công sơn nhà, trang trí nội ngoại thất, chống thấm dột, làm trần vách thạch cao,... giá tốt

1
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí
Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí

Hỗ trợ tư vấn, báo giá miễn phí, tiếp nhận yêu cầu mọi lúc mọi nơi. Gọi ngay: 0908.648.509 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng

2
Chất Lượng Dịch Vụ
Chất Lượng Dịch Vụ

Chất lượng của dịch vụ luôn được Trường Phong đặt lên trên hết. Thực hiện mọi thứ đảm bảo chất lượng tốt nhất cho quý khách. Giá trị khách nhận được là tuyệt đố

3
Chế Độ Bảo Hành
Chế Độ Bảo Hành

Dịch vụ nào chúng tôi cung cấp cũng đều được bảo hành hợp lý. Mỗi dịch vụ đều được bảo hành lâu dài từ 3 - 5 năm, hỗ trợ khách hàng tốt mỗi khi khách cần.h cần

4